เตรียมพบกับ i-Deaplus โฉมใหม่เร็วๆ นี้
Customer Support : 081-5302408
Technichial Support : 088-2614957

HOSTING PLAN

  I-Free

  Beginner Hot!

  Developer

  High Plus


COMPONENTS

  วิธีการชำระเงิน

  แจ้งการชำระเงิน

  เงื่อนไขการให้บริการ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  คำถามที่ถามบ่อย

  Data Center

  Test Your Speed

  Domain Control Panal

  Hosting Control Panel


Acceptable Use Policy  

เงื่อนไขและข้อตกลง       

อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อ ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้บริการ ทางเราจึงมีข้อกำหนดในการใช้บริการที่มีผลบังคับใช้ทันที ที่ลูกค้าเริ่มต้นใช้บริการกับเรา ซึ่งได้ทำการประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน ดังนี้

" ผู้ใช้บริการ" จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏระเบียบต่าง ๆ ที่ กำหนด และที่จะกำหนดขึ้นใน ข้อกำหนด นี้อย่างเคร่งครัด หาก "ผู้ใช้บริการ" ละเมิด หรือพยายามละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้ข้อหนึ่งข้อใด ทางเราจะทำการบอกกล่าว และ ตักเตือน ไปยัง ที่อยู่ทาง อีเมล์ ของ "ผู้ใช้บริการ" ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ถ้า "ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด นี้ อีก ทางเราจะยกเลิกการให้บริการโดยทันที

ในการใช้บริการ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องไม่กระทำการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดทั้งทางกฏหมายแพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้ง กฎหมาย กฏระเบียบ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

ห้ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรือในทางที่ผิดกฏหมาย หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นเอกสารซึ่งทางราชการตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน

" ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ก็ตามอันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล
ป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เปิดเผยและ / หรือเผยแพร่ข้อความที่ผู้อื่นส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ไม่กระทำการส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดย ไม่มีที่อยู่ที่ใช้ในทางธุรกิจจริง ( SPAM MAIL) ไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากมีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวกับความประพฤติ
เสื่อมเสียดังกล่าวมานี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำจากบุคลากรใด ๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" แล้ว "ผู้ใช้บริการ" จะยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของ "ผู้ใช้บริการ" แต่เพียงฝ่ายเดียว

ห้าม "ผู้ใช้บริการ" สืบค้นข้อความ และ/หรือบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่าย "i-deaplus.net" และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกัน "ผู้ใช้บริการ" จะต้องรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นอย่างดี โดยต้องตรวจสอบป้องกันและไม่ยอมให้
บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าระบบเครือข่ายของ "i-deaplus.net" ที่มีอยู่แล้วผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน ของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

"i-deaplus.net" ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ
จากการควบคุมของ "i-deaplus.net" เช่นวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าของแฟ้มข้อมูล หรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ในกรณีที่ส่งผิดสถานที่ หรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูล/หรือ ความเสียหาย
อันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้อื่นๆ โดย ในกรณี ที่เกิดความเสียหายที่นอกเหนือ การควบคุม ขึ้น
"i-deaplus.net" จะทำการคัดลอกข้อมูลล่าสุด จากระบบสำรองข้อมูลออกมา โดยจะแจ้งให้ "ผู้ใช้บริการ" ทราบทาง อีเมล์ ของ "ผู้ใช้บริการ"

" ผู้ใช้บริการ" จะอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกภายในองค์กรรวมทั้งบริษัทฯ ในเครือของ "ผู้ใช้บริการ" เป็นผู้ใช้บริการเท่านั้น ห้าม "ผู้ใช้บริการ" โอนสิทธิการใช้บริการ หรือนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายต่อ โดยวิธีการใด ๆ และ/หรือยินยอมให้บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใช้บริการหรือร่วมใช้บริการ ไม่ว่ากระทำเพื่อการกุศล หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ทาง "i-deaplus.net" จะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโดเมนเนม รวมถึงโฮสติ้งที่ได้จดทะเบียนไว้
กับทางเรา โดยจะมีการแจ้งเป็นระยะ 60 วัน 30 วัน 15 วัน และวันที่หมดอายุ รวมถึงการแจ้งยกเลิก
การใช้งาน หลังจากเกินกำหนดนับจากวันที่หมดอายุมาแล้ว 15 วัน ทางเราจะระงับการใช้งานของท่าน
จนกว่าจะได้รับการชำระค่าบริการ

หาก " ผู้ใช้บริการ" ยังไม่ได้ชำระค่าบริการหลังจากเกินกำหนดจากวันที่หมดอายุมาแล้ว 30 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเว็บไซต์ของท่านออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูล
เหล่านั้นกลับมาได้อีก

" ผู้ใช้บริการ" ได้ศึกษาและเข้าใจถึงการจัดทำและ / หรือให้บริการเว็บไซต์ โดยจะปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

" ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใส่ และ/หรือ ใช้โปรแกรม ที่ทำให้ ทรัพยากรของระบบ ลดต่ำลงอย่างมาก รวมถึง การรับส่งข้อมูล มากเกินความจำเป็น ถ้า "i-deaplus.net" ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้งมา "i-deaplus.net" ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะหยุดการให้บริการ กับ "ผู้ใช้บริการ" ชั่วคราว จนกว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้น หากการตรวจสอบพบว่า "ผู้ใช้บริการ" กระทำดังกล่าวจริง "i-deaplus.net" จะติดประกาศ และ ส่งอีเมล์ เตือนไปยัง อีเมล์ ที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้ลงทะเบียนไว้ หาก "ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด นี้อีก "i-deaplus.net" จะยุติการให้บริการ ในทันที

"i-deaplus.net" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการในทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" เกิดขึ้นอีก ภายหลังจากการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ทางประกาศ และ/หรือ ทางอีเมล์ที่ "ผู้ใช้บริการ" ลงทะเบียนไว้ โดย "ผู้ใช้บริการ" มีสิทธิ์ที่จะ ยื่นหนังสือคัดค้าน การแจ้งเตือนนั้น ๆ ภายใน 7 วัน นับจากวัน ประกาศ และ/หรือ ส่งอีเมล์

  • การรับประกันความพอใจภายใน 7 วัน (ให้ถือนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการเป็นสำคัญ)
  • หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนกระทำการชำระค่าบริการใดๆ เท่านั้น
  • ทางเราไม่มีบริการแก้ปัญหา โปรแกรม ของท่านหากไม่สามารถใช้งานบน Server ของเราได้ อันเนื่องมาจากความต้องการของโปรแกรมนั้นๆ โปรดศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการ

 

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

Copyright © 2008-2009 i-deaplus.net
This page loaded in 1721029234.2044 seconds.